نظرسنجی

کدام برنامه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
نتایج

کدام برنامه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

تعداد آرا:
13
اولین رای:
يكشنبه ، 23 مهر 1396 ، 11:51
آخرین رای:
چهارشنبه ، 22 آذر 1396 ، 08:13

کدام برنامه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

Hits Percent Graph
نشست های تخصصی
4 30.8%
کارگاه های نظام مشاوره
3 23.1%
کارگاه های تخصصی
2 15.4%
طرح دوست علمی
2 15.4%
اردوی های جهادی
1 7.7%
بازدیدهای علمی
1 7.7%
برنامه های تربیتی آموزشی
0 0%