سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری منتشر شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

سومین فراخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد. انتشار این فراخوان در چارچوب سیاست های راهبردی پژوهش و فناوری نظام، هدایت رساله های دکتری به سمت نیاز های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت ها است.

مبلغ حمایت برای هر رساله تا 300میلیون ریال است و در صورتی که نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری یا مرحله تجاریسازی رسیده و خریدار داشته باشد در صورت نیاز به این رقم 50 درصد اضافه می شود.

دانشجویان دکتری برای استفاده از این حمایت از 1 بهمن ماه تا 29 اسفند 96 مهلت ثبت نام دارند. متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح های خود را در سامانه طرح های پژوهشی صندوق ثبت و پس از ورود به سامانه به بخش ارسال تقاضای جدید مراجعه کنند.

توجه به این نکته ضروری است که طرح می بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد کند.